Bezpieczeństwo i Regulamin

By on listopad 12, 2016

Regulamin

§1. Uczestnikiem gry może zostać osoba pełnoletnia, legitymująca się dokumentem potwierdzającym dojrzałość (paszport, dowód osobisty etc.). Osoby młodsze (16+) zobowiązane są do posiadania wypełnionej deklaracji rodzicielskiej (w brzmieniu udostępnionym na stronie imprezy). Osoby nieletnie ze względów bezpieczeństwa mają obowiązek stosować się do poleceń swojego opiekuna. Pozostałe wytyczne dotyczące uczestnictwa dostępne są w rozdziale “Warunki Uczestnictwa” niniejszego dokumentu.

§2. na grze może pojawiać się alkohol ale jedynie ten wprowadzony przez organizatorów, który będzie odpowiednio racjonowany względem uczestników. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania pozafabularnych napojów alkoholowych oraz jakichkolwiek innych środków odurzających. Osoby będące pod ich wpływem i/lub stanowiące jakiekolwiek zagrożenie dla siebie i pozostałych uczestników będą usuwane z imprezy.

§3. Gra główna i atrakcje dodatkowe rozpoczynają się w czasie wyznaczonym przez organizatorów.

§4. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW i OC na czas imprezy.

§5. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za przedmioty zagubione, pozostawione bez opieki lub zniszczone na terenie i w trakcie gry. Dotyczy to także przedmiotów pozostawionych na terenie pozafabularnym udostępnionym przez organizatorów.

§6. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren gry replik wykraczających poza wskazany standard, prawdziwej broni (w tym białej), wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, używania amunicji innej niż wydana przez organizatorów oraz rozniecania ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

§7. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są do maskowania/chowania i nie używania przedmiotów z realiami gry (np. Telefonów komórkowych).

§8. Obowiązują stroje zgodne z konwencją gry. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w nie we własnym zakresie.

§9. Każda replika musi przejść przed grą homologację i zostać dopuszczona przez organizatorów do użytku.

§10. Podczas gry bezwzględnie obowiązuje zasada NO PAIN (nie wolno sprawiać graczom bólu fizycznego ani psychicznego – więcej w dziale “Bezpieczeństwo” niniejszego dokumentu).

§11. W wypadku rezygnacji z gry w terminie krótszym niż 10 dni roboczych wpłaty za udział w grze nie będą zwracane.

§12. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać regulaminu, zasad gry oraz poleceń wydawanych przez organizatorów i NPC. Szczególnie tych z zakresu bezpieczeństwa. Zobowiązani są zgłaszać sytuacje niebezpieczne, w tym wynikające z zachowania innych graczy.

§13. Udział w prelekcji z zakresu Mechaniki i Bezpieczeństwa poprzedzającej grę jest obowiązkowy.

§14. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Przekazanie dotacji celowej na uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. W wypadku złamania dowolnego z jego punktów organizator ma prawo usunąć gracza z terenu rozgrywki bez zwrotu pieniędzy.

Bezpieczeństwo

W trakcie gry wszyscy chcemy, żeby zabawa przebiegła w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Aby tak było wprowadzamy pewne regulacje, których w trakcie gry należy przestrzegać.

  1. Przypominamy, że gra toczy się w nocy na terenie kompleksu kopalnianego. Już przez wzgląd na ten fakt należy podchodzić do gry ze szczególną ostrożnością.
  2. Miejsca niebezpieczne zostaną odpowiednio oznaczone – informacja o oznaczeniu zostanie podana na prelekcji poprzedzającej imprezę. Pod żadnym pozorem nie można przekraczać oznaczonych miejsc – zapewniamy, że nie ma tam ukrytych fabularnych przedmiotów, a gra z a nimi się nie toczy.
  3. Zasada NO PAIN mówi, że nie można innemu uczestnikowi fabularnie ani pozafabularnie zadawać bólu fizycznego i psychicznego. Wiemy, że niektórzy z was potrafią się naprawdę ostro wkręcić w swoją postać, ale w żaden sposób nie usprawiedliwia to ranienia innych graczy. W celu informowania innych uczestników o tym w jaki sposób wpływają na was ich akcje wykorzystywać będziemy sprawdzony sposób komend GREEN, ORANGE, RED. Jeżeli dochodzi do sytuacji w której któraś ze stron mogłaby się poczuć niekomfortowo należy dać drugiej stronie informację zwrotną jedną z poniższych komend:
  • GREEN – Wszystko gra, to co obecnie robisz, w żaden sposób na mnie nie wpływa, możemy wręcz eskalować to co teraz robimy (np. Improwizowaną bójkę)
  • ORANGE – To co teraz robimy jest ok, ale nie posuwamy się dalej.
  • RED – Natychmiast przestań robić to co robisz i upewnij się, że drugiej osobie nic nie jest.
  1. Dodatkowo organizatorzy, gdy zauważą niebezpieczną sytuację mogą skorzystać z prawa PAXu. Jeżeli usłyszycie głośno wykrzykiwane PAX należy natychmiast przerwać wykonywaną czynność, czas w grze się zatrzymuje. Do czasu odwołania wszyscy czekają na swoich miejscach.
  2. I ponad wszystko ponownie prosimy o słuchanie organizatorów i pracowników kopalni.